Ikona digitalne pristupačnosti

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima pet članova, tri člana imenuje Osnivač, jednoga člana biraju roditelji djece korisnika usluga i jednog člana biraju odgajatelji i stručni suradnici iz svojih redova. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani odnosno birani. Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama:

  • odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
  • predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
  • odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
  • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu, - obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“:

  • Tea Štimac, predsjednica, članica iz reda Osnivača
  • Darinka Franić, zamjenica predsjednice UV, članica iz reda Osnivača
  • Jelena Krpan, članica iz reda Osnivača
  • Katarina Mihaljević, članica iz reda roditelja
  • Petra Lončarić, članica iz reda odgajatelja i stručnih suradnika  

 

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Dječji vrtić „Snježna pahulja“, Fužine kao tijelo javne vlasti obavezan je informirati javnost o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća i vremenu njihova održavanja, načinu rada te mogućnostima neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća. Dječji vrtić „Snježna pahulja“ ima prostorno-tehničke uvjete za omogućavanje neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća samo za jednu osobu.

Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća putem elektroničke pošte na adresu: danijela.cebuhar@snjeznapahulja.hr, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad donosi se prema redoslijedu prijavljivanja najkasnije 4 sata prije početka sjednice. Osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome će biti obaviještene putem elektroničke pošte najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić „Snježna pahulja“ nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad, kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno članku 15. i 16. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).