Ikona digitalne pristupačnosti

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica - zamjena

5.11.2021.

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“

DONJE SELO 29A

FUŽINE

 

KLASA: 112-03/21-02/03

URBROJ: 2112-03-04/03-21-01

Fužine, 05. studenog 2021. godine

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 68. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od 02. studenog 2021. godine Dječji vrtić „Snježna pahulja“ raspisuje dana 05. studenog 2021. godine

 

NATJEČAJ

radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

 •  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidat/kinja potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98),
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
  • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,
  • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se može prijaviti kandidat/kinja koji nema položen stručni ispit, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od zapošljavanja ukoliko bude izabran/a.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koji se nalaze na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata, te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu:

Dječji vrtić „Snježna Pahulja“, Donje selo 29a, 51322 Fužine, s naznakom Ne otvaraj – Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece – određeno puno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ te mrežnim stranicama Osnivača.

 

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA „SNJEŽNA PAHULJA

 

 


 

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“

DONJE SELO 29A

FUŽINE

 

KLASA: 112-03/21-02/03

URBROJ: 2112-03-04/03-21-01

Fužine, 05. studenog 2021. godine

 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 68. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ te Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od 02. studenog 2021. godine Dječji vrtić „Snježna pahulja“ raspisuje dana 05. studenog 2021. godine

 

NATJEČAJ

radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

 •  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN133/97).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidat/kinja potrebno je priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o državljanstvu,
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98),
 5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja,
  • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,
  • Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se može prijaviti kandidat/kinja koji nema položen stručni ispit, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od zapošljavanja ukoliko bude izabran/a.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji bude izabran/a u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike isprava na uvid.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koji se nalaze na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata, te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predajom natječajne dokumentacije smatra se da je kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se podaci navedu u odgovoru na natječaj.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja putem pošte na adresu:

Dječji vrtić „Snježna Pahulja“, Donje selo 29a, 51322 Fužine, s naznakom Ne otvaraj – Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece – određeno puno radno vrijeme“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ te mrežnim stranicama Osnivača.

 

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA „SNJEŽNA PAHULJA